VOTO Studies: standardized post-vote surveys
Ref study: 13948